ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате интернет страницата на Линкин ООД. Интернет страницата цели предоставянето на информация относно предлаганите от Линкин ООД продукти и услуги, както и позволява контакт с нас.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас и Линкин ООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички клаузи по-долу, моля, не използвайте страницата на Линкин ООД.

II. Информация и отговорност

Интернет страницата и достъпната в нея информация са предоставени „във вида, в който са“. Линкин ООД не носи отговорност по отношение на пълнотата, точността и навременността на информацията, която е поместена в съдържанието на интернет страницата, както и за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси публикувани или достъпни на страницата.

Публикуваните на страницата снимки на продукти и обекти са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Линкин ООД и всяко лице, ангажирано в създаването или разработването на тази интернет страница, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, възникнали във връзка с достъпа или употребата на интернет страницата. Линкин ООД не носи отговорност за претърпени вреди вследствие на компютърни вируси, поради използването на интернет страницата, като достъпа, ползването и свалянето на материали на хард диск или друго устройство е изцяло на Ваш риск.

III. Права върху интелектуална собственост

Интернет страницата съдържа информация, данни, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали, които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост. Авторските и сродни права върху всички изображения, текстове, аудио-визуални произведения и други обекти на интелектуална собственост, поместени на тази интернет страница, включително дизайна на тази страница, са собственост на Линкин ООД.

Всички търговски марки и търговски наименования, дизайни и изображения, показани в тази интернет страница, са собственост на Линкин ООД. Разрешението за ползване на тази интернет страница не следва да се тълкува като разрешение за използване на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на Линкин ООД.

IV. Връзки с други страници

Възможно е посредством интернет страницата на Линкин ООД да бъдете пренасочени към други интернет страници. Когато получите достъп до други такива интернет страници, Линкин ООД не поема никаква отговорност за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани на такива страници, нито за последващи промени.

V. Поверителност. Лични данни

Линкин ООД обработва лични данни според приложимото законодателство на България и ЕС. Във връзка с използването на услугите на интернет страницата ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката за поверителност е неразделна част от Общите условия.

VI. Ресурси и услуги, изискващи регистрация

Линкин ООД предоставя достъп до определени ресурси и услуги срещу задължителна регистрация. Такива са, например:

  • Достъп до файлове и техническа информация за ресурси и услуги (.dwg, BIM файлове и др.);
  • Достъп до някои рекламни материали;
  • Достъп до сертификати;
  • Предоставяне на информация и отговори по конкретни запитвания, които може да имате.

Търговските услуги се предоставят на търговски дружества. В случай че Вие сте физическо лице - потребител по смисъла на ЗЗП, моля да се свържете с някой от оторизираните дистрибутори на Линкин ООД.

При предоставяне на информация за целите на регистрация вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация, като се съобразявате с изискванията на настоящите Общи условия. Предоставянето на данни и информация се прави от Вас въз основа на информирано изрично съгласие.

VII. Промени

Линкин ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в интернет страницата си.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.